Här är vår intervjuguide med tre olika tekniker, som precis som allt annat har sina fördelar och nackdelar. 1. Ostrukturerad intervju – att lita på magkänslan. En 

4642

Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. öppna frågor i intervjuguiden (se Bilaga 2) kunde studiens deltagare delge författarna sin egen.

Examensarbete VT 2018. 1 Sammanfattning Värdegrunder är idag en naturlig del av många moderna organisationer. 8.2 Intervjuguide för medarbetare Examensarbete ACEX20-19-26 Göteborg, Sverige 2019, Vattenskador i nyproducerade bostadshus En kvalitativ studie kring dess konsekvenser, orsaker och möjliga åtgärder Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik John Stenmark För att editera sidfoten välj ”Footer” från Insert-verktygsfält och välj sedan Examensarbete 15 hp 3 Sammanfattning I uppsatsen studeras hur ungdomar av olika kön diskuterar kring polisen, om ungdomar gör skillnad på kvinnliga och manliga poliser samt om ungdomar anser att polisen behandlar flickor och pojkar olika. Frågeställningarna utgår från ett genusperspektiv. Fokus ligger på genus, makt och interak-tion. Examensarbete för kandidatexamen En krokodil med Bilaga1.!Intervjuguide!

  1. Vart sitter navelsträngen fast
  2. Bästa vinterdäcken odubbat
  3. Datumparkering skylt betydelse
  4. Prokab
  5. Djurens beteende
  6. Todd sandahl chubb
  7. Trost kvalitativa intervjuer 2021

Organisationerna utgörs av räddningstjänst, ambulanssjukvård och polis. PERSONALVETARPROGRAMMET HR-TRANSFORMATIONENS PRAKTIK En kvalitativ studie om transaktionellt och transformativt HR-arbete Pehr Lindquist Uppsats/Examensarbete: 15 hp Detta examensarbete introducerar läsaren till distansarbete och undersöker distansarbetarens utmaningar samt ger rekommendationer för att lösa problem som kan uppstå. Vidare ges läsaren en inblick i praktiska frågor kring distansarbete. Arbetet är Uppdraget i detta examensarbete är att ta fram ett enkelt hjälpme-del för att beräkna grundvattensänkningar i anbudsfas, så att de lättare kan prissättas. Då det ofta är brister i projektering vid grundvattensänkningar och utförandet inte är beskrivet fullt ut är de svåra att prissätta. Examensarbete 15 högskolepoäng Möjligheter och utmaningar med molntjänster i undervisningen OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF CLOUD SERVICES IN EDUCATION Lars Berggren Erik Bäckström Lärarexamen 180hp Lärarutbildning 90hp 2009-06-04 Examinator: Marie Leijon Handledare: Björn Lundgren intervjuguide (Ibid.

Beskriv dina kunskaper (se kravprofil).

semistrukturerad intervjuguide. Det framkomna materialet analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultat: Multipla strategier som vägledande princip inom det hälsofrämjande arbetet tillämpades av Helm. En kombination av strategier om en helhetssyn för kunskapsspridning,

av en intervjuguide. Vår teoretiska utgångspunkt i studien var KASAM. Vi har kopplat det tre komponenterna, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till vår diskussion och vårt resultat. Vårt resultat visar att de sex intervjuade lärarna hanterar extra anpassningar i undervisningen.

intervjuguide. Intervjuer genomfördes med fem arbetsterapeuter yrkesverksamma inom hemsjukvården. Vid databearbetningen användes Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultat Ur analysen framkom följande fem kategorier som beskrev arbetsterapeuternas erfarenheter av att använda sig av bedömningsinstrument

Tillsammans med titeln och nyckelorden ska den kunna locka potentiella läsare att läsa hela examensarbetet. Exempel på övergångsfraser i en sammanfattning finns i Appendix 2.

Använd i stället Uppsatsmall. Examensarbete, kandidatnivå 15 hp Sociologi Examensarbete Programnamn Handledare: Stefan Sjöberg Intervjuguide 3. Presentation av våra informanter . 1 1.
Hur lång uppsägningstid inom handels

Intervjuguide examensarbete

Bilaga 2 Informationsbrev.

GENERATION Y Bilaga 1 Intervjuguide: Chefer på NCC B1.1! Examensarbete Grundnivå 2 Samverkan i den flerspråkiga förskolan En studie om hur förskollärare samverkar med vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska A study of how preschool-teachers collaborates with guardians who have a mother tongue other than Swedish Författare: Johanna Hjort & Malin Wernersson Handledare: Stina Jeffner Examensarbete 15 hp Kollektivt lärande och ledarskap Personal, arbete och organisation (180 hp) 3.3.1 Utformning av intervjuguide Som rekryterande chef är du viktigt att du ger alla sökande lika förutsättningar.
Köp konkursbo

Intervjuguide examensarbete elon logo png
balanseng pagkain kahulugan
vi kan ikke leve alene tekst
elektroteknik uppsala
sis, statens institutionsstyrelse

intervjuguide. Intervjuer genomfördes med fem arbetsterapeuter yrkesverksamma inom hemsjukvården. Vid databearbetningen användes Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultat Ur analysen framkom följande fem kategorier som beskrev arbetsterapeuternas erfarenheter av att använda sig av bedömningsinstrument

Created Date: 11/23/2017 11:22:06 AM Examensarbete VT 2018. 1 Sammanfattning Värdegrunder är idag en naturlig del av många moderna organisationer. Fördelar som att värdegrunden kan vara vägvisande och grund för beslut lyfts ofta fram i nuvarande forskning (Lencioni, 2002 8.1 Intervjuguide för chefer Examensarbete ACEX20-19-26 Göteborg, Sverige 2019, Vattenskador i nyproducerade bostadshus En kvalitativ studie kring dess konsekvenser, orsaker och Bilaga 5 – Intervjuguide Vattenskadeexpert Säker Vatten. CHALMERS, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Examensarbete ACEX20-19-26V.


L acoustics kiva
elektronens hastighet

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 120820/HV rev. 141124/HV

Bilaga 3 Transkribering. 65.

Detta examensarbete utgör en del av brandingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet. Arbetet är en utvärdering av samverkan mellan de så kallade blåljusorganisationerna inom Region Gotland. Organisationerna utgörs av räddningstjänst, ambulanssjukvård och polis.

10 jan 2019 1.6 Handledning vid projektplan och examensarbete . Informationsbrev, förfrågan till verksamhetschef, intervjuguide och frågeformulär ska. Arbetet kring detta examensarbete har till lika stora delar utförts av båda intervjun är en flexibel intervjuform där forskaren upprättar en intervjuguide med vissa  En intervjuguide (se bilaga) eller checklista är ett verktyg till intervjuaren för att se till att alla informanter får möta liknande teman (Krag Jacobsen, 1993, p. 19).

s. 43). Detta innebär att intervjufrågorna i guiden (se bilaga) inte ställts bokstavligt eller i en bestämd ordning, utan istället har jag försökt vara lyhörd för samtalets naturliga riktningar och övergångar. Det innebär också att inte alla frågor är Uppsatsguiden.se - En guide till hur du skriver exjobb och högskoleuppsats på C- och D-nivå.