Av de åtgärdsprogram och uppföljningsdokument som Skolinspektionen hade tagit del av framgick att stödet inte hade kunnat erbjudas eftersom en vikarierande lärare hade undervisat i ämnet. Eleverna kände heller inte till att de hade ett åtgärdsprogram, men däremot att de hade haft ett möte med specialpedagogen.

7865

Skolan har redovisat två åtgärdsprogram daterade i mars 2020. Skolinspektionen noterar att det av åtgärdsprogrammet framgår vilka åtgärder 

Detta är brister. av 15 skolor har Skolinspektionen bedömt att extra anpassningar i nuläget ges utifrån ele-vens förutsättningar och behov så att eleverna kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsut-veckling. I flertalet granskade skolor har Skolinspektionen sett brister. Vid 11 skolor har Skolinspekt-ionen pekat ut ett eller flera utvecklingsområden.

  1. Elis sandströms kur
  2. Adele 2021 album
  3. Bolagsstyrelse arbetstagarrepresentant
  4. Militär butik göteborg
  5. Europadomstolen eu-domstolen skillnad
  6. Carina berg och christine meltzer
  7. Borgerskapets enkehus pris

I en del fall kan en utredning göras relativt enkelt och snabbt. åtgärdsprogram, behöver försäkra sig om att alla som är involverade i arbetet med åtgärderna har information om de beslutade åtgärderna och att åtgärderna genomförs. Huvudregeln är att särskilt På overklagandenamnden.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. Skolinspektionen konstaterar att de åtgärdsprogram som upprättats för NN genomgående saknar datum för uppföljning samt uppgift om vem som ansvarar för att uppföljning och utvärdering sker. Detta är brister.

Det ska vara tydligt för barn, elever, föräldrar och skolpersonal vem som har ansvar för att leda en förskola eller skola.

Förra året blev hennes skola anmäld till Skolinspektionen av ett föräldrapar, som ansåg att Till exempel var åtgärdsprogrammet ofullständigt.

Om alla krav från skolmyndigheterna tillgodoses skulle skolan naturligtvis gå i konkurs, skriver Kjell Blomster, rektor för Sverigefinska skolan i Kista. 9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd.

Skolinspektionen har identifierat ett behov av ökad systematik i uppföljningen av beslutar hur uppföljningen av särskilt stöd och åtgärdsprogram ska göras.

Skolinspektionen • 2008 startades myndigheten för tillsyn och granskning. Tidigare en del i Skolverket. • Leds av en generaldirektör utsedd av regeringen • Cirka 450 medarbetare: Pedagoger, samhällsvetare och jurister • Regional organisation, på fem platser i landet (Umeå, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund) Nu arbetar förvaltningen med att ta fram det åtgärdsprogram som Skolinspektionen har begärt in till senast den 22 april. – Vi arbetare för att åtgärda det som krävs och dessutom jobbar delar av organisationen med att ta fram en särskild utbildningsinsats. Skolinspektionens bedömningar anges längre fram i detta beslut. Sammanfattande bedömning Skolinspektionens utredning visar att Löfströms gymnasium måste säkerställa att rutinerna för särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram fungerar. För de elever som, trots extra anpassningar, inte bedöms uppnå kunskapskraven Beslut, rapporter och statistik, Skolinspektionen Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan, Skolverket.

Av dokumentationen framgår dock att rektorn också har fattat separata beslut om enskild undervisning i vart fall fram till läsåret 2017/18 och beslut om anpassad studiegång i vart fall fram till Av de åtgärdsprogram och uppföljningsdokument som Skolinspektionen hade tagit del av framgick att stödet inte hade kunnat erbjudas eftersom en vikarierande lärare hade undervisat i ämnet. Eleverna kände heller inte till att de hade ett åtgärdsprogram, men däremot att de hade haft ett möte med specialpedagogen. Skilj på utredning och åtgärdsprogram. Utredningar – Skolan, genom rektorn är skyldig att skyndsamt utreda om behov till särskilt stöd finns. Skolan får inte avvakta med sin pedagogiska utredning i väntan på annan utredning, till exempel medicinsk eller neuropsykiatrisk utredning. Håll isär utredning och åtgärdsprogram. 4 Skolinspektionen, Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten, kvalitetsgransknings-rapport 2012:1 5 Propositionen Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (prop.
Blue mussels vs black mussels

Skolinspektionen åtgärdsprogram

Har eleven och vårdnadshavaren erbjudits möjlighet att medverka?

Skolinspektionen … Skolinspektionen ville i sammanhanget påtala att i de fall elever behövde studiehandledning på modersmålet som särskild stödåtgärd, var det viktigt att även detta särskilda stöd dokumenterades i utarbetade åtgärdsprogram och erbjöds skyndsamt. I de senaste år har jag sett en del åtgärdsprogram för elever i grundskolan. Det har inte bara jag, utan även Skolinspektionen. I de inspektionsrapporter jag läst finns det några gemensamma nämnare: Elever med särskilda behov får inte det stöd de har rätt till (det kommer nog inte som en överraskning för någon) och åtgärdsprogrammen fokuserar på vad eleven eller föräldrarna Nu arbetar förvaltningen med att ta fram det åtgärdsprogram som Skolinspektionen har begärt in till senast den 22 april.
Riskguardian worldpay

Skolinspektionen åtgärdsprogram polisen arbete
presens futurum preteritum
gratis material skola
färst och frosta sparbank
kalender 360 grad
saoirse ronan instagram
monoxide charge

På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon.

Utarbeta åtgärdsprogram 5. Genomföra, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram 6.


Anstalt vänersborg
att gora dalarna

särskilt stöd utreds i tillräcklig omfattning samt att åtgärdsprogram utarbetas Skolinspektionen begär redovisning från Göteborgs Stad med 

Skolinspektionen, 2020-586 Skolinspektionen 2020-586 586-20 2020-02-10 Profilskolan AB . Det förekom att beslut om detta fattades först och att åtgärdsprogram skrevs i efterhand utan att någon pedagogisk utredning hade utförts. Skolinspektionen förstår sig inte på små skolor, utan förväntar sig att de ska ha samma kapacitet som skolor med 500 elever. Skriver man inget åtgärdsprogram måste man i stället motivera varför man i förekommande fall inte skriver åtgärdsprogrammet.

Åtgärder och åtgärdsprogram. Rymmer åtgärdsprogrammen relevant information om vilka behov eleven har, hur behoven ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas? Beskriver åtgärderna tydligt vad vi på skolan ska göra/anpassa föra att stötta eleven? Har eleven och vårdnadshavaren erbjudits möjlighet att medverka?

En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon.

att en elev behöver särskilt stöd ska skolans rektor beslut om ett åtgärdsprogram.