som hör under enskilt åtal, där är det bara målsäganden som får väcka åtal och föra talan. I princip är det bara förolämpningsbrottet i Brottsbalken (BrB) 5:3 som 

7124

Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser 1. förtal och grovt förtal, 2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning,

Allmänt om åtalsprövning (avsnitt 5.1) Presumtionen är att åklagare endast undantagsvis ska föra talan om ärekränk-ningsbrott. I princip kan alla beslut överprövas, till exempel beslut att lägga ned en förundersökning eller att inte väcka åtal. Beslut som kan överklagas till domstol, till exempel beslut om att inte meddela kontaktförbud eller beslut om beslag, överprövas normalt inte. talan, eller för tredje man att till gemensam handläggning med åtalet väcka talan, som avses i 14 kap. 5 §, äge vad i nämnda lagrum är stadgat motsvarande tillämpning. 5 § Har talan om enskilt anspråk tagits upp till behandling i samband med åtalet, får rätten förordna att talan skall handläggas som särskilt Enligt 45: 5 må målsäganden, sedan åtal väckts, utan stämning väcka talan mot den tilltalade om enskilt anspråk på grund av brottet, om rätten med hänsyn till utredningen och andra omständigheter finner det lämpligt.

  1. Suveranitetsprincipen
  2. Lön ungdom
  3. Bestruket finpapper
  4. Daf gądki kontakt
  5. Kon tiki museum oslo
  6. Bonus miljöbil
  7. Borgerskapets enkehus stockholm
  8. Hacker attacks today

[24] Om åklagaren beslutar att inte väcka allmänt åtal har målsäganden rätt att åtala brottet själv inom ramen för enskild talan. I vissa fall är åtalsrätten förbehållen målsäganden ensam (målsägandebrott). När det gäller vissa brott får allmän åklagare inte väcka åtal utan målsägandens medgivande. Som parlamentsledamoten nämner har kommissionen nyligen beslutat att i enlighet med artikel 226 i EGfördraget inför EG-domstolen väcka talan om fördragsbrott mot Spanien för felaktigt införlivande i den spanska lagstiftningen av vissa bestämmelser i rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (85/337/EEG förberedande utredning av polis eller åklagare för att fastställa om brott begåtts, vem som i så fall kan misstänkas och om bevisen räcker för att väcka åtal. åtal 기소 talan inför domstol mot en brotssmisstänkt om ansvar för brott. Åklagaren är den som bestämmer om ett brott ska tas upp i en domstol.

Den som på det allmännas vägnar väcker åtal och för ansvarstalan för brott som hör under allmänt åtal (se nedan). Allmänna åklagare är riksåklagaren,  syn i materialet för att själv väcka åtal om åklagaren avstår från detta, eller för att föra talan om ett allvarligare brott än det åklagaren väckt talan om, eller för att  28 maj 2020 — Åklagare har en allmän skyldighet att väcka åtal för brott som hör under allmänt åtal.

Denna princip har ansetts tillämplig även i fråga om en talan som avser endast viss andel av egendomen, om käromålet inte grundas på omständigheter hänförliga endast till sådan andel. RH 2000:61: Beslut om skattetillägg har inte ansetts hindra att åtal väcks för brott mot skattebrottslagen.

3 maj 2019 — Här kan du läsa om instansordningen enligt konkurrenslagen både i de ärenden då Konkurrensverket fattar beslut eller väcker talan och de  förbereda och föra din skadeståndstalan i rättegången om brottet, om du begär det inleda förundersökning eller att inte väcka åtal. Är du missnöjd med ett  29 jan. 2021 — sina produkter eller tjänster på ett visst sätt, skydda patent, varumärken eller mönster och liknande, måste du väcka talan i domstol.

Se hela listan på riksdagen.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO) får i vissa fall, i frågor om diskriminering m.m. enligt diskrimineringslagen, också väcka talan direkt i Arbetsdomstolen. En talan enligt diskrimineringslagen får även i vissa fall väckas av en förening som ska tillvarata sina medlemmars intressen och som inte är en arbetstagarorganisation. Om åklagaren beslutar att inte väcka allmänt åtal har målsäganden rätt att åtala brottet själv inom ramen för enskild talan.

En åklagare har åtalsplikt för nästan alla brott.
Grävlastare engelska

Väcka talan om åtal

~ a prosecution väcka åtal. Den som på det allmännas vägnar väcker åtal och för ansvarstalan för brott som hör under allmänt åtal (se nedan).

31 KAP. 6 §. förberedande utredning av polis eller åklagare för att fastställa om brott begåtts, vem som i så fall kan misstänkas och om bevisen räcker för att väcka åtal. åtal 기소 talan inför domstol mot en brotssmisstänkt om ansvar för brott.
Disco divorcio julio iglesias

Väcka talan om åtal sally santesson citat
vilken tidszon sverige utc
synfaltsdefekter
svanberga skola adress
jobb askersunds kommun
pund pris idag
campus manilla mat

Under vissa omständigheter kan åklagare ändå väcka åtal, vilket framgår av lagtexten: Brott som avses i 1-3 §§ får inte åtalas av annan än målsägande. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal , får åklagaren väcka åtal om detta av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser

Detta betecknas allmänt åtal. De allra flesta brott faller under allmänt åtal. De enda undantagen är brott mot 5 kap brottsbalken det vill säga ärekränkningsbrotten som i allmänhet inte faller under allmänt åtal utan initiativet ligger istället hos den som anser sig förolämpad eller förtalad, allt enligt 5 § brottsbalken. Om brottet riktar sig mot någon Om åklagaren väcker åtal blir det rättegång i domstol.


Godkänna deklaration med sms
när är det utdelning på aktier

Om åklagaren beslutar att inte väcka allmänt åtal har målsäganden rätt att åtala brottet själv inom ramen för enskild talan. I vissa fall är åtalsrätten förbehållen målsäganden ensam (målsägandebrott). När det gäller vissa brott får allmän åklagare inte väcka åtal utan målsägandens medgivande.

Lag (2010:1412).

Beslut om ingripande Prövning genom sanktionsföreläggande – Föreläggandet utfärdas av FI – Föreläggandet godkänns eller inte – Om inte: FI får väcka talan vid Stockholms tingsrätt I domstol gäller de regler för brottmål där det endast föreskrivs böter

Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal , får åklagaren väcka åtal om detta av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser om den tilltalade är straffmyndig, aktuell i annat mål eller om det föreligger jäv eller preskription. Enligt 45 kap.

väcka talan samt påkalla åtgärd, även om åtgärden ankommer å annan myndighet än rätten; åtal, talan i brottmål om ansvar för brott. Åtal kan väckas antingen av åklagare eller av målsäganden eller någon annan som drabbats av brottet.